شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا، استخر
کابینت بانک
شنبه, 01 اردیبهشت,1397

لیست قیمت صفحه کابینت hpl نووا

لیست قیمت صفحه کابینت اچ پی ال NOVA

گروه A

ردیف کد رنگ گروه قیمت هرورق عرض 60 قیمت هر ورق عرض 65 قیمت هر ورق عرض 75 قیمت هر ورق عرض 90 متریال
1 4312 A
3,780,000 ریال
4,404,000 ریال
5,544,000 ریال
6,672,000 ریال
اچ پی ال - Hpl
2 4311 A
3,780,000 ریال
4,404,000 ریال
5,544,000 ریال
6,672,000 ریال
اچ پی ال - Hpl
3 4310 A 3,780,000 ریال 4,404,000 ریال 5,544,000 ریال 6,672,000 ریال اچ پی ال - Hpl
4 4309 A 3,780,000 ریال 4,404,000 ریال 5,544,000 ریال 6,672,000 ریال اچ پی ال - Hpl
5 4323 A 3,780,000 ریال 4,404,000 ریال 5,544,000 ریال 6,672,000 ریال اچ پی ال - Hpl
6 4322 A 3,780,000 ریال 4,404,000 ریال 5,544,000 ریال 6,672,000 ریال اچ پی ال - Hpl
7 4321 A 3,780,000 ریال 4,404,000 ریال 5,544,000 ریال 6,672,000 ریال اچ پی ال - Hpl
8 4313 A 3,780,000 ریال 4,404,000 ریال 5,544,000 ریال 6,672,000 ریال اچ پی ال - Hpl
9 4341 A 3,780,000 ریال 4,404,000 ریال 5,544,000 ریال 6,672,000 ریال اچ پی ال - Hpl
10 4340 A 3,780,000 ریال 4,404,000 ریال 5,544,000 ریال 6,672,000 ریال اچ پی ال - Hpl
11 4331 A 3,780,000 ریال 4,404,000 ریال 5,544,000 ریال 6,672,000 ریال اچ پی ال - Hpl
12 4324 A 3,780,000 ریال 4,404,000 ریال 5,544,000 ریال 6,672,000 ریال اچ پی ال - Hpl
13 4354 A 3,780,000 ریال 4,404,000 ریال 5,544,000 ریال 6,672,000 ریال اچ پی ال - Hpl
14 4344 A 3,780,000 ریال 4,404,000 ریال 5,544,000 ریال 6,672,000 ریال اچ پی ال - Hpl
15 4343 A 3,780,000 ریال 4,404,000 ریال 5,544,000 ریال 6,672,000 ریال اچ پی ال - Hpl
16 4350 A 3,780,000 ریال 4,404,000 ریال 5,544,000 ریال 6,672,000 ریال اچ پی ال - Hpl
17 4351 A 3,780,000 ریال 4,404,000 ریال 5,544,000 ریال 6,672,000 ریال اچ پی ال - Hpl
18 4352 A 3,780,000 ریال 4,404,000 ریال 5,544,000 ریال 6,672,000 ریال اچ پی ال - Hpl
19 4353 A 3,780,000 ریال 4,404,000 ریال 5,544,000 ریال 6,672,000 ریال اچ پی ال - Hpl
20 4317 A 3,780,000 ریال 4,404,000 ریال 5,544,000 ریال 6,672,000 ریال اچ پی ال - Hpl
21 4345 A 3,780,000 ریال 4,404,000 ریال 5,544,000 ریال 6,672,000 ریال اچ پی ال - Hpl
22 4346 A 3,780,000 ریال 4,404,000 ریال 5,544,000 ریال 6,672,000 ریال اچ پی ال - Hpl
23 4349 A 3,780,000 ریال 4,404,000 ریال 5,544,000 ریال 6,672,000 ریال اچ پی ال - Hpl

 برای مشاهده عکس و مشخصات محصولات کلیک کنید.


گروه B

ردیف کد رنگ گروه قیمت هرورق عرض 60 قیمت هر ورق عرض 65 قیمت هر ورق عرض 75 قیمت هر ورق عرض 90 متریال
1 4347 B
4,344,000 ریال
4,980,000 ریال
6,108,000 ریال
7,248,000 ریال
اچ پی ال - Hpl
2 4338 B
4,344,000 ریال
4,980,000 ریال
6,108,000 ریال
7,248,000 ریال
اچ پی ال - Hpl
3 4337 B 4,344,000 ریال 4,980,000 ریال 6,108,000 ریال 7,248,000 ریال اچ پی ال - Hpl
4 4336 B 4,344,000 ریال 4,980,000 ریال 6,108,000 ریال 7,248,000 ریال اچ پی ال - Hpl
5 4357 B 4,344,000 ریال 4,980,000 ریال 6,108,000 ریال 7,248,000 ریال اچ پی ال - Hpl
6 4356 B 4,344,000 ریال 4,980,000 ریال 6,108,000 ریال 7,248,000 ریال اچ پی ال - Hpl
7 4355 B 4,344,000 ریال 4,980,000 ریال 6,108,000 ریال 7,248,000 ریال اچ پی ال - Hpl
8 4348 B 4,344,000 ریال 4,980,000 ریال 6,108,000 ریال 7,248,000 ریال اچ پی ال - Hpl
9 4361 B 4,344,000 ریال 4,980,000 ریال 6,108,000 ریال 7,248,000 ریال اچ پی ال - Hpl
10 4360 B 4,344,000 ریال 4,980,000 ریال 6,108,000 ریال 7,248,000 ریال اچ پی ال - Hpl
11 4359 B 4,344,000 ریال 4,980,000 ریال 6,108,000 ریال 7,248,000 ریال اچ پی ال - Hpl
12 4358 B 4,344,000 ریال 4,980,000 ریال 6,108,000 ریال 7,248,000 ریال اچ پی ال - Hpl
13 4363 B 4,344,000 ریال 4,980,000 ریال 6,108,000 ریال 7,248,000 ریال اچ پی ال - Hpl
14 4362 B 4,344,000 ریال 4,980,000 ریال 6,108,000 ریال 7,248,000 ریال اچ پی ال - Hpl

 برای مشاهده عکس و مشخصات محصولات کلیک کنید.


گروه C

ردیف کد رنگ گروه قیمت هرورق عرض 60 قیمت هر ورق عرض 65 قیمت هر ورق عرض 75 قیمت هر ورق عرض 90 متریال
1 4301 C
4,788,000 ریال
5,412,000 ریال
6,552,000 ریال
7,680,000 ریال
اچ پی ال - Hpl
2 4302 C
4,788,000 ریال
5,412,000 ریال
6,552,000 ریال
7,680,000 ریال
اچ پی ال - Hpl
3 4304 C
4,788,000 ریال
5,412,000 ریال
6,552,000 ریال
7,680,000 ریال
اچ پی ال - Hpl

 برای مشاهده عکس و مشخصات محصولات کلیک کنید.


گروه D

ردیف کد رنگ گروه قیمت هرورق عرض 60 قیمت هر ورق عرض 65 قیمت هر ورق عرض 75 قیمت هر ورق عرض 90 متریال
1 4332 D
5,100,000 ریال
5,736,000 ریال
6,864,000 ریال
8,004,000 ریال
اچ پی ال - Hpl
2 4333 D
5,100,000 ریال
5,736,000 ریال
6,864,000 ریال
8,004,000 ریال
اچ پی ال - Hpl

 برای مشاهده عکس و مشخصات محصولات کلیک کنید.